Deklaracja dostępności Strony Internetowej Fundacji "KAIROS"

Fundacja "KAIROS" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Fundacji "KAIROS".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstów alternatywnych do części zdjęć
 • Brak zawartości nagłówka (1 wystąpienie)
 • Bark atrybutu języka (1 wystąpienie)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Siekierka.
 • E-mail: s.siekierka@fundacjakairos.org
 • Telefon: 790699468

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji "KAIROS"
 • Adres: ul. Powstańców Śląskich 199, 53-140 Wrocław
 • E-mail: r.rybotycki@fundacjakairos.org
 • Telefon: 501699468

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Powstańców Śląskich 199, 53-140 Wrocław (budynek Kościoła Zielonoświątkowego "Antiochia")

 • dojazd MPK do przystanku Orla: tramwaje linii 2, 6, 7, 17, autobusy dzienne linii 126, D;
 • w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się bezpłatny parking (należący do Kościoła Zielonoświatkowego "Antiochia")  z miejscami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością;
 • do budynku prowadzią szerokie stopnie oraz podjazd kierujący bezpośrednio pod główne wejście;
 • na poziomie 0 znajduje się toaleta dostępna do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • na poziomie 0 znajduje się recepcja dostępna do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • możliwość wejścia na teren i do budynku z psem asystującym.
Kontakt
r.rybotycki@fundacjakairos.org
tel.: 501 699 468
więcej 
Social media

 

Social media

 

 
Social media


Logotyp Linkedin
Logotyp Facebook
Logo